Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme

TAV Havalimanları'nda seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, sürdürülebilir bir başarı için eğitim düzeyi, başarı motivasyonu ve sosyal nitelikleri yüksek, gelişime, öğrenmeye ve yeniliklere açık, girişimci, dinamik, müşteri odaklı, saygılı ve iş ahlakına sahip kişileri kurum bünyesine katmaktır.  Havalimanında ve uluslararası platformda görev yapılması nedeniyle, çoğu pozisyon için çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi, seyahat edebilirlik ve taşınma engeli olmamak kritik önem taşır. Teknik bilgi ve beceri ise, iş başında kazandırılır.

Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, işin gereklerine uygun kişiler, yerel ve uluslararası kaynaklardan sağlanır. Gerektiğinde, web tabanlı on-line insan kaynakları sitelerinden, basın ilanlarından ve danışmanlık firmalarından da faydalanılır. Yurt içi ve yurt dışındaki işletmelerde pozisyonların o bölgede yaşayan yerel adaylar ile doldurulması esastır.

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. Adayların kurum kültürüne, değerlerine ve genel anlamda işe uygunluğu, kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi insan kaynakları tarafından; mesleki bilgi ve deneyimi, ekip ile uyumlu çalışabilme özellikleri ilgili bölüm yöneticisi tarafından değerlendirilir.

İnsan  kaynakları yetkilileri ve ilgili bölüm yöneticilerinin görüşmeleri sonrasında olumlu olan adaylara, sürecin etkinliğini ve tarafsızlığını artırmak amacıyla, bazı algılama testleri ile pozisyonun gerekliliklerine göre yabancı dil ve/veya mesleki kişilik envanterleri uygulanabilir. Ölçülebilen bilgi-beceri gerektiren pozisyonlar için sunum veya uygulama örneklerinden de faydalanılır. Seçme ve yerleştirme sürecindeki adaylarla ilgili her türlü bilgi ve dokümantasyon en üst gizlilik seviyesinde korunur.

Yetkinlikler

TAV Grubu'nda görev yapan tüm çalışanlardan aşağıda açıklanan yetkinliklere, pozisyonların gerektirdiği düzeyde, sahip olmaları beklenir. İşe alımlarda, performansın yönetilmesinde, gelişim ve kariyer planlarının oluşturulmasında pozisyonun gereklilikleri ile kişinin sahip olduğu yetkinlik düzeyleri dikkate alınır.

Problem Çözme ve Karar Alma

Karşılaşılan problemleri ve sebep sonuç ilişkilerini analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme ve doğru karar alabilme.

Planlama ve Sonuç Odaklılık

İşlerin zamanında ve etkin tamamlanabilmesi için planlama, koordinasyon ve izleme yapabilme.

Müşteri Odaklılık

Tüm çalışmalarda kuruluşun müşterilerinin (iç ve dış müşteri) tatminini temel alma.

Yenilikçilik

Gelişim ve değer yaratmak için yenilikleri izleme ve yenilikleri oluşturma.

İletişim ve Takım Çalışması

Bilgiyi sağlıklı aktarma, paylaşma ve ekip üyesi olarak Gruba katkıda bulunma ve faydalanma.

Liderlik (Etkileme ve Yönlendirme)

Ortak amaç doğrultusunda hareket etme, performansı artırma yönünde motive etme ve yönlendirme.

Adaylarımızın değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Genet Yetenek Testi
  • İngilizce Seviye Tespit Sınavı​
  • Kişilik Envanteri
  • Vaka Çalışması
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza TAV Grubu şirketlerimiz tarafından iş teklifi yapılır.

TAV Grubu Şirketlerine başvuru süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye ve açık pozisyonlara www.tav.jobs adresinden ulaşılabilmektedir.